Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Rokovanie VCS KVV TN – 2017

V Posádkovom klube OS SR v Trenčíne sa 22. februára uskutočnila členská schôdza Klubu vojenských veteránov. Ako hostia pozvanie prijali za Veliteľstvo pozemných síl OS SR plk. Ing. Roman Petrík, za Mesto Trenčín prvý zástupca primátora Mgr. Ján Forgáč a vedúci posádkového klubu Stanislav Martinák.

Rokovanie otvoril a viedol podpredseda klubu Ing. Ján Skyba. Na úvod sa prítomným prihovoril predseda klubu Ing. Eugen Bitera. Pozdravil prítomných, vyhodnotil činnosť klubu v roku 2016 a informoval o úlohách, ktoré si rada klubu vytýčila na nasledujúce obdobie. Poďakoval členom rady za prácu a nezabudol ani na spolupracovníkov. Okrem iného povedal: Postupne sme plnili plán klubovej činnosti a úlohy vytýčené na začiatku roka. Musím dodať, že aj vďaka pomoci a aktívnej podpore členov a členiek.“ Rada klubu sa zamerala aj na doplnenie členskej základne. „Pozornosť sme upriamili na členov, ktorí neplatia členské príspevky. Finančný hospodár Ján Bydžovský všetko pravidelne sledoval. Koncom roka sme z celkového počtu 444 členov evidovali 22 tých, ktorí príspevky nezaplatili,“ skonštatoval predseda a tiež objasnil dôležitosť evidovania členov kvôli finančnej dotácii od Mesta Trenčín, na ktorú si klub uplatňuje právo, pretože je zároveň aj jednou z okresných organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku..“Vážené členky a členovia klubu vojenských veteránov, sme stavovskou organizáciou a preto by malo byť osobnou cťou každého z nás umožniť, aby sa časť dotácie určená na vás ako obyvateľov Trenčína dostala v prvom rade do nášho klubu.“ vyhlásil predseda a vyzval účastníkov schôdze, aby oznámili, komu chcú dať príspevok, čím sa klub vyhne zbytočným nedorozumeniam a viacnásobnej evidencii v zoznamoch predkladaných na mestský úrad.

Sekcia žien má pravidelné stretnutia

Predseda hovoril aj o pravidelných spoločenských posedeniach, stretnutiach s jubilantmi. Spomenul tiež najstaršieho člena klubu, mjr. v. v. Jána Pafčugu, ktorý sa 17. februára dožil 102 rokov. Pochválil aktivity členiek, ktoré si založili sekciu žien. Pravidelne každý mesiac sa stretávajú v klube a organizujú si vlastný program. Ocenil prácu predsedníčky sekcie Judity Šlabiarovej, Marie Pohoriljakovej ale aj ďalších. Menoval tiež najaktívnejších doručovateľov – Mjartana, Tichého, Petra, Hrenáka, Čičolu a Koreného a tiež spolupracovníkov Egga, Líšku, Forgácha, Galetu, Švančaru a Obdržalovú. Predseda klubu hovoril o pietnych spomienkach a stretnutiach, ktorých sa členovia zúčastňovali počas roka.

Vrátil sa však k pietnej spomienke na vojenskom cintoríne vo vojenskom priestore Kubrej – Zábraní, ktorej sa delegácia klubu na pozvanie zúčastnila. Klub generálov SR – skupina Sever sa zaviazala obnoviť tento cintorín k 100. výročiu skončenia prvej svetovej vojny. Zatiaľ je obnovená polovica z celej plochy. Poďakovanie za toto snaženie patrí predovšetkým genmjr. v. v. Ing. Gašparovi Hozmanovi a genpor. v. v. Ing. Pavlovi Honzekovi. „Rada klubu sa rozhodla prispieť na obnovu cintorína. Preto navrhujeme na dnešnej schôdzi schválenie príspevku do 500 eur na zaplatenie 32 kusov náhrobných kameňov,“ vyhlásil predseda. Členovia tento príspevok schválili.

Medzi ďalšie aktivity klubu patria aj zájazdy a ďalšie podujatia. Tri razy, tak ako každý rok, sa uskutočnila návšteva kúpaliska Vincov les. Pre spokojnosť členov majú tieto zájazdy šancu byť aj naďalej zaradené medzi aktivity. Podobné je to aj s každoročnou návštevou výstavy vojenskej techniky IDEB, ktorá sa striedavo koná v Bratislave a v Brne.

Sekcia turistiky pravidelne organizuje turistický pochod Vojenská päťdesiatka. Organizátori dúfajú, že v tomto roku budú mať šťastie na počasie a nezopakuje sa minuloročný neúspech.

Spolupráca so spriatelenými klubmi

Predseda vo vystúpení nemohol zabudnúť ani na spoluprácu so spriatelenými klubmi v zahraničí – s Klubom vojenských dôchodcov v Budapešti a so Spolkom vojenských dôchodcov v Olomouci. V roku 2016 členovia navštívili Szentedre, Balatonkenese, Székesféhervár a Gyor. Zájazd bol dvojdňový a účastníci boli spokojní, pretože o program a ubytovanie sa dobre postarali priatelia z Budapešti. Tradičnými sa už stali aj výmenné návštevy medzi vojenskými klubmi z Trenčína a Olomouca. V minulom roku trenčiansky klub privítal hostí z Olomouca. Prvý deň mali spoločenské posedenie a na druhý deň sa vybrali na Súľovské skaly a do Bytče. K týmto aktivitám pribudlo aj prvé stretnutie s členmi Klubu vojenských dôchodcov z Liptovského Mikuláša. Po predbežnej dohode sa stretli v priestoroch trenčianskeho klubu a hostia tiež navštívili Trenčiansky hrad. Na záver vystúpenia predseda pripomenul najdôležitejšiu úlohu nasledujúceho obdobia a to je konanie 9. snemu Zväzu vojakov SR.

Pamätná plaketa od veliteľa pozemných síl

Prítomným sa prihovoril aj zástupca Veliteľstva pozemných síl OS SR Roman Petrík. Pozdravil členov klubu a predsedovi Eugenovi Biterovi odovzdal Pamätnú plaketu od Veliteľa pozemných síl genmjr. Ing. Ondřeja Novosada za dlhodobú a výbornú spoluprácu s Pozemnými silami OS SR.

Diskusia bola živá, vystúpili viacerí diskutujúci, vyberiem aspoň niektoré z príspevkov. Vystúpila predsedníčka sekcie žien Judita Šlabiarová a priblížila členom činnosť sekcie a predstavila Kroniku, ktorú spracovali za minulý rok. Podpredseda Ing. Igor Hyben spomenul účasť na rozlúčkach s vojakmi, ktorí nás navždy opustili a ocenil, že si vojaci udržali pri poslednej piete vysoký štandard. Preto odporúčal aby prezídium pri internom rokovaní zaujalo k tomu stanovisko. Spomenul však aj jeden nedostatok: „Keď sa pripravujú stretnutia jubilantov, organizátorov to stojí čas – rozpošlú sa pozvánky, pripraví sa pohostenie a na stretnutie nepríde viacerí pozvaní. Základnou slušnosťou je – ospravedlnenie. Môžeme tak ušetriť desiatky eur.“ Vedúci Posádkového klubu Stanislav Martinák informoval prítomných o stave budovy posádkového klubu. Dodal, že napriek opravám klub stále funguje a bude fungovať. Ing. Miroslav Ondráš informoval o pripravovanej turistickej akcii Vojenskej päťdesiatke a vyzval členov na účasť.

Po diskusii predseda klubu Eugen Bitera odovzdal ocenenia a na členovia na záver schválili uznesenie z členskej schôdze.

Text a foto: Oľga Kajabová


RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...