Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Sopolupráca s Jednotou dôchodcou na Slovensku v Trenčíne v roku 2016

Klub vojenských veteránov v Trenčíne je zároveň aj organizačnou zložkou Jednoty dôchodcov na Slovensku podliehajúcou Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne.

Okresnú organizáciu JDS riadi predsedníctvo a rada pod vedením predsedníčky Emílie Plškovej. Podpredseda nášho klubu plk. v. v. Ing. Ján Skyba je tiež podpredsedom spomínanej okresnej rady, pod ktorej vedenie patrí 31 základných organizácií JDS v obciach Trenčianskeho okresu. Trenčiansky Klub vojenských veteránov je počtom členov najväčšou základnou organizáciou JDS v okrese i v Trenčianskom kraji.

Tak ako v minulých rokoch, aj v súčasnosti podstatou spolupráce nášho klubu s okresnou organizáciou JDS je najmä účasť na zasadnutiach jej predsedníctva a rady, kde informujeme o našej činnosti a zároveň preberáme informácie o aktivitách ústrednej rady, krajskej a okresnej organizácie ako aj od ostatných základných organizácií na Slovensku.

Dôležitou úlohou nášho zastúpenia v predsedníctve a okresnej rade je presadzovanie našich požiadaviek na relaxačno-liečebné pobyty na základe pridelených poukazov od Ústredia JDS. Môžeme konštatovať, že v roku 2016 sa týchto pobytov zúčastnilo 26 našich členov, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 11 účastníkov viac.

Aj napriek skutočnosti, že v roku 2016 sa zmenila metodika výpočtu príslušnosti k Jednote dôchodcov na Slovensku až od 62. roku veku, pokúsime sa na rok 2017 pre náš klub požiadať o pridelenie 26 poukazov.

OO JDS v Trenčíne nám v uplynulom období ponúkala účasť na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Spomeniem napríklad Náučno-turistický zraz v Selci, Krajské športové hry v Novej Dubnici, Deň otvorených dverí v úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, účasť na prednáškach v Akadémii tretieho veku rámci celoživotného vzdelávania seniorov, návštevu Expo Senior na trenčianskom výstavisku a ďalších podujatiach. Priznať sa musíme, že málo pozornosti venujeme v októbrovému Mesiacu úcty k starším.

Na druhej strane náš klub vojenských veteránov ponúka členom ostatých základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku účasť na spoločenských posedeniach, ktoré sa aj vďaka manželom Líškovým, Mgr. Mariánovi Mjartanovi a Antonovi Švančarovi organizujú pravidelne každý mesiac s výnimkou dovolenkových mesiacov júl a august.

Spomínané, ale aj ďalšie aktivity a podujatia sa snažíme dostať do povedomia čo najväčšiemu počtu našich členov prostredníctvom vývesnej tabule v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne, informovaním na televíznej obrazovke vo vitríne Posádkového klubu a tiež využívame aj elektronickú poštu a osobné stretnutia v priestoroch Klubu vojenských veteránov v Posádkovom klube v Trenčíne.

Musíme však potvrdiť, že účasť našich členov na podujatiach organizovaných základnými organizáciami JDS a na úrovni krajskej organizácie je minimálna.

Spomeniem napríklad, že Náučného a turistického zrazu v Selci sa zúčastnili iba traja naši členovia – Ing. Mikuš, Ing. Šnejdr a Ing. Skyba. Krajských športových hier v Novej Dubnici sa zúčastnili manželia Švančarovi, Alojz Novák a Ing. Skyba. Musíme si priznať, že účasť takého počtu našich členov na spomínaných podujatiach je žalostne nízka. Asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, či máme aj naďalej zdôrazňovať, že počtom členov sme najväčšou organizáciou v Trenčianskom okrese ba aj v kraji, keď sa na týchto podujatiach vyskytujeme v minimálnom počte a iba sporadicky.

Konštatujeme, že spolupráca s OO JDS a ostatnými základnými organizáciami JDS v Trenčianskom okrese je na štandardnej úrovni a skvalitnila sa informovanosť o udalostiach a akciách. Od členov klubu očakávame zvýšený záujem o dianie v našom klube a aj okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku a tiež podstatné zvýšenie účasti na klubových, okresných a krajských podujatiach.

Ján Skyba

 

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...