Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

wpveteranklub

Za generálom Rudolfom Tvaroškom


PAVOL KANIS
piatok 11. august 2017

V slovenskom priestore sa udiali v 20. storočí viaceré radikálne štátno-režimové zmeny, s ktorými sa vyrovnávalo niekoľko generácií. Táto dejinná dynamika, v ktorej meniace sa generácie plávali, rozhodujúcim spôsobom vplývala na život a vedomie jednotlivých ľudí. Continue reading

Zasadanie Rady Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

Zasadanie Rady Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

V súlade s Ročným plánom o činnosti klubu sa 3. júla 2017 uskutočnilo zasadanie Rady Klubu vojenských veteránov.

Na rokovaní bolo vyhodnotené spoločenské posedenie s konštatovaním, že A. Švančara – organizátor spoločenských posedení – úlohu splnil. Zároveň pripomenul vlastný dlhodobý zámer – ukončiť organizovanie spoločenských stretnutí.

Pre Radu KVV nastala neľahká úloha – nájsť nového organizátora spoločenských posedení. Budeme radí, ak sa z členov nášho klubu na túto činnosť niekto prihlási.

Tiež bola podaná informácia o účasti na pietnom akte pri príležitosti spomienky na Kragujevackú vzburu pri pamätníku v Kasárňach SNP. Pietny akt organizoval Ing. M. Ondraš v spolupráci s vedúcim posádkového klubu Stanilavom Martinákom. Spomienkový akt bol dôstojný, zaslúži si však rozsiahlejšiu propagáciu i väčšiu účasť aj našich členov.
Dôležitým bodom rokovania bola informácia predsedu klubu Ing. Eugena Biteru o priebehu 9. Snemu ZV OS SR. Bolo konštatované, že delegáti snemu zrušili Rozhodcovskú komisiu, ktorej úlohy preberie komisia navrhnutá Prezídiom – individuálne podľa podnetu či sťažností, odvod príspevkov pre činnosť ZV zostáva nezmenený, na Stanovách ZV sa bude pracovať ďalej. Podstatným záverom 9. snemu bola voľba nového prezidenta ZV SR, ktorým sa stal náš člen a predseda KVV, Trenčín Ing. Eugen Bitera.

Následne členovia rady predniesli informácie:
J. Bydžovský – o stave finančných prostriedkov – bez podstatných nedostatkov, stále existujú neplatiči, Ing. J. Skyba informoval o zasadaní Rady starších u primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka – najbližšie stretnutie 27. 9. 2017, o výsledkoch aktivít v JDS za prítomnosti našich členov na Krajských športových hrách KO JDS, Trenčín v Novej Dubnici – páni Emil Polakovič, Anton Švančara, Ján Mikurčik, na Náučno-turistic-kom zraze v Drietome – manželia Švančarovi. Tiež informoval, že v dňoch 15. až 17.8.2017 budú v priestoroch Športového gymnázia uskutočnené Celoslovenské športové hry.
Ing. Hyben informoval o nových prihláškach do KVV. Rada klubu schválila nových členov – Helenu Staňakovú, Pavla Staňaka a Pharm.Dr. Antona Vaľka.

Rada klubu tiež upresnila úlohy na ďalšie obdobie, najmä: – účasť na pohrebe gen. Rudolfa Tvarošku v Trenčíne a pplk. Pavla Muchu v Adamovských Kochanovciach, – nájsť náhradu za A. Švančaru, návrh na výrobu prezentov so znakom klubu, nákup novej farebnej tlačiarne,
– bolo spresnené organizovanie a účasť na výjazdoch na kúpalisko Vincov les, na recipročný výjazd Rady klubu a členov do Liptovského Mikuláša – 18.7.2017
– stanovili sme služby na mesiac júl a august 2017.

Dôležitým bodom rokovania Rady bola voľba nového predsedu KVV – jednomyseľne bol hlasovaním zvolený Ing. Ján Skyba.

Rada KVV, Trenčín

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...