Naše motto: aby sa nikto necítil osamelý…

Nárast výsluhových dôchodkov v roku 2017


Výsluhové dôchodky sa zvýšia od 1. 7. 2017 v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2017 a podľa postupu, ktorý je ustanovený v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov v roku 2017 bude realizované v závislosti od doby trvania služobného pomeru. Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Pevná suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2017, ktorá je základným činiteľom mechanizmu zvýšenia výsluhových dôchodkov je suma 8,20 €.

Pre orientáciu prikladáme tabuľku s vyčíslením zvýšenia pre jednotlivé kategórie poberateľov výsluhových dôchodkov podľa doby trvania služobného pomeru.

Pplk. Ing. Gustáv Tarcsi, riaditeľ VÚSZ

 

 

 

RUBRIKY


Archív
ZV SR – Webstránka
Ročenka
Najnovšie číslo ročenky
Vojenský veterán... ARCHÍV ROČENIEK
Babinec
Sekcia žien pri KVV Trenčín
KRONIKA 2016
Vojenská päťdesiatka
História vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku...